Onderzoek toekomstvisie Dorps- en Wijkraden

 

In opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) voert het Onderzoeksteam Institutions for Collective Action van de Universiteit Utrecht onderzoek uit naar de veranderende rol van dorps- en wijkraden in de participatiesamenleving.

 

Dorps- en wijkraden zijn organisaties die de belangen van het dorp of de wijk representeren. Ze kennen verschillende namen, zoals dorpsorganisatie of dorpscoöperatie. Veel van deze bewonersoverlegorganisaties zijn door de gemeente in het leven geroepen, als inspraakorgaan voor de overheid. De oprichting van veel wijkraden is het resultaat van wijkgericht werken, door de overheid bedacht en geregisseerd.  Bewonersoverlegorganisaties worden in veel gemeentes dan ook gezien als een vorm van burgerparticipatie. Ligt de toekomst van bewonersoverlegorganisaties in een rol als inspraakinstrument van de overheid? Of kunnen ze ook een verbindende rol spelen tussen de overheid en allerlei nieuwe burgercollectieven, van zorg tot energie? En zo ja, hoe moet die rol dan in de praktijk er uit zien? 

 

In dit onderzoek wordt onderzocht welke invloed de maatschappelijke veranderingen rond burgerbetrokkenheid hebben op de functies van bewonersoverlegorganisaties in Nederland. Het onderzoeksrapport moet bewonersoverlegorganisaties de instrumenten bieden om zelf te kunnen nagaan welke functies zij vervullen. Het moet hen inzicht bieden in de kansen en knelpunten van de verschillende functies van bewonersoverlegorganisaties.

 

Over de LVKK

 

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is een vereniging met 11 leden. Deze leden zijn de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen. Zij ondersteunen de plaatselijke groeperingen van bewonersinitiatieven, de dorpsbelangenorganisaties en dorpsraden. Zij komen hierbij geregeld thematieken en problemen op het spoor die niet alleen in die betreffende plaats of provincie actueel zijn, maar een landelijk verschijnsel zijn en dus om een landelijke aanpak vragen. Ook signaleren zij wat de specifieke gevolgen zijn van wet- en regelgeving voor het platteland/kleine kernen.

 

> Website LVKK

 

Betrokken onderzoekers vanuit het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie (Universiteit Utrecht)

 

 

Begeleidingscommissie