Literature on ICAs Today

Underneath you will find a selection of literature on present-day institutions for collective action. Since our focus has been mostly on Dutch initiatives, most literature is in Dutch.

Policy Documents

 

de Jong, J., Litjens, B., and Pröpper, I., 2013. Rapportage. De 'Doe-democratie’; naar een nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving. Resultaten van een online enquête onder Nederlandse gemeenten over het ondersteunen en stimuleren van de ‘doedemocratie’. Vught: Partners + Pröpper.
Hofman, J., 2012. Nederland op weg naar de burgerbegroting. Publicatiereeks over burgerparticipatie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Cluster Democratie en Burgerschap.

Huygen, A., and van Marissing, E., 2013. Ruimte voor zelforganisatie. Implicaties voor gemeenten. Essay. Utrecht: Verwey-Jonker-Instituut.
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013. Kabinetsbrief 'Kabinetsstandpunt over Doe-democratie', 9 July 2013.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013. De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/DGBK/B&I/Interactie.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Openbaar Bestuur en Democratie, Cluster Democratie en Burgerschap, 2010. Help een burgerinitiatief! Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Openbaar Bestuur en Democratie, Cluster Democratie en Burgerschap.
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013. Terugtreden is vooruitzien. Maatschappelijke veerkracht in het publieke domein. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
  Rode Wouw, 2012. Werkdocument Baron von Münchhausen. Een verhaal dat wat productiekracht in wijken mogelijk maakt. Unpublished working document, Rode Wouw, Deventer.
van den Berg, E., van Houwelingen, P., and de Hart, J., 2011. Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Veldheer, V., Jonker, J. J., van Noije, L., and Vrooman, C. (eds.), 2012. Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012. Publieke zaken in de marktsamenleving. Den Haag: Amsterdam University Press.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012. Vertrouwen in burgers. Den Haag: Amsterdam University Press.

General

 

The 00:/ project team, 2011. Compendium for the Civic Economy. What the Big Society should learn from 25 trailblazers. London: 00:/.

Blond, P., 2010. Red Tory: How left and right have broken Britain and how we can fix it. London: Faber and Faber.

Bolding, F. (ed.), 2012. Burgerschap. Het hart van de samenleving. Assen: STAMM.

de Voogt, P., 1998. De kleine coöperatie. Vertrouwen in eigen kracht. Den Haag: Landelijk Centrum Opbouwwerk.

den Hartog, J., Hooghiemstra, E., and Nauta, K. (eds.), 2012. Brabant: van crisis naar veerkracht. PON jaarboek 2012. Tilburg: PON.

Groen, A. and Kooger, E., 2006. Delen is winst. Naar een coöperatieve samenwerking. Tilburg: PON.

Hurenkamp, M., Tonkens, E., and Duyvendak, J., 2006. Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar burgerinitiatieven. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam / NICIS.

Huygen, A., van Marissing, E., and Boutellier, H., 2012. Condities voor zelforganisatie. Kenniscahier. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Kasmir, S., 1996. The myth of Mondragón. Cooperatives, politics, and working-class live in a Basque town. Albany: State University of New York Press.

Klumper, D.-J., s.a.. Het ondernemende dorp. Hoe dorpen zélf voorzieningen kunnen realiseren, in
coöperatief verband
. S.l.: Nederlands Platform voor Ouderen en Europa.

Nouws, 2011. Een spannend huwelijk. Utrecht: Provincie Utrecht / Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg / Ruimte voor Zorg.

Oude Vrielink, M. and Verhoeven, I., 2011. Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid. Beleid en Maatschappij 38(4), 377-87.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (ed.), 2012. Essays. Toekomst van de stad. Den Haag: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Specker, J., and Hindricks, M. (eds), 2013. Doen. Nieuwe vormen van democratie. Den Haag: HIVOS/ISS/WRR.

 

Speleers, B., 2012. De revival van de coöperatie. Een classic case sinds 1795. P+ 11(2), 2-8.
Tonkens, E., 2009. Burgerparticipatie en burgerinitiatief. In: E.H. Tonkens (ed.), Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk (Amsterdam: Trancity), pp. ??-??.

Tonkens, E., 2008 (4e druk). Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: NIZW.

Tonkens, E. and Verhoeven, I., 2010. Bewonersinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen burgers en overheid. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam / AISSR.

van Ankeren, M, Tonkens, E., and Verhoeven, I., 2010. Bewonersinitiatieven in de krachtwijken van Amsterdam. Een verkennende studie. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Universiteit van Amsterdam.

van de Wijdeven, T. and Hendriks, F., 2010. Burgerschap in de doe-democratie. Den Haag: NICIS Institute.

van der Steen, M. and van Twist, M. Op weg naar de doe het zelf democratie. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie? Den Haag: Commissie Innovatie Openbaar Bestuur.

Van Opstal, W., 2013. Coöperaties in België. Top 100 van de grootste Belgische coöperatieve vennootschappen in 2011. Leuven: CESOC-KHLeuven / Coopburo.

Van Opstal, W., 2012. Coöperaties in België. Profielschets 2005-2010. Leuven: CESOC-KHLeuven / Coopburo.
van Stokkom, B., Becker, M., and Eikenaar, T., 2012. Participatie en Vertegenwoordiging. De brugers als trustees. Amsterdam: Pallas / Amsterdam University Press.
van Xanten, H., Schonewille, J., Engelen, J., and van de Maat, J. W., 2011. Sterke verhalen - Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Rotterdam / Utrecht: Movisie.

Elderly care

 

de Boer, N. and van der lans, J., 2013. Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

de Veer, A. J. E., Brandt, H. E., Schellevis, F. G., and Franck, A. L., 2008. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd. Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen. Utrecht: NIVEL.

Dorssers, E., 2013. Een regenboog aan zorgcollectieven. Zelfsturende zorgkracht in Limburg, Horst: Vereniging Kleine Kernen Limburg.

 

Lotterman, L., 2012. De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen. Roosendaal: Regionale Kruisvereniging West-Brabant.
Smits, C., Hettinga, M., and Mulder A. (eds.), 2010. Communities van en voor ouderen: een wereld van kansen. Zwolle: Windesheim.
  Tonkens, E. and Brouns, M., 2010. Heeft de thuiszorg nog toekomst? In: M. Brouns, B. Schadé, and L. Vlaskamp (eds.), Gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen: basis voor een paradigmashift in de opleidingen en de zorg voor ouderen (Utrecht: COBG), pp. 31-8.
van Dalen, A., 2010. Uit de schaduw van het zorgsysteem. Hoe buurtzorg Nederland zorg organiseert. Den Haag: Boom Lemma.
van der Klein, M., Stavenuiter, M., and Smits van Waesberghe, E., 2013. Het begint bij de burger. Dilemma’s van gemeenten bij initiatieven van burgers in zorg en welzijn. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
van der Meer, E.H., 2011. De Wijkzuster terug in West-Brabant: worden we er beter van? Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten - Kruisvereniging West-Brabant. S.l.: BMC Advies / Management.
Verkerk, M. and van Dijk, G., 2012. Alternatieve businessmodellen in de zorg. In: D. Bakker, D. Post, J. Polder (red.), Een vitale toekomst. Onze gezondheidszorg in 2040 (Amsterdam: Reed Business Education), pp. 211-22.

Energy

 

Bilek, A., 2012. Revitalizing rural communities through the renewable energy cooperative. Series on the german Energy Transition 3. Washington, D. C.: Heinrich Böll Stiftung.

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband, s.a.. Energy cooperatives. Results of a survey carried out in spring 2012. Berlin: Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband.
van der Heijden, J., s.a. [2013]. Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013. Report for Natuur & Milieu Overijssel and AT osporne, commissioned by the province of Overijssel.
Wieg, A., Vesshoff, J., Boenigk, N., Dannemann, B., and Thiem, C., s.a.. Energy Cooperatives. Citizens, communities and local economy in good company. Berlin: Deutscher Genossenschafts und Raiffeisenverband.

Insurance

 

Ongepubliceerd

de Ridder, J., 2012. Self-insurances communities for the self-employed in the Netherlands. Case study of Broodfonds. Unpublished MA-thesis, Utrecht University.

Housing

 

Brandsen, T. and Helderman, J., 2009. Betrokken belangen. Zelforganisatie en de coöperatieve vorm. Tilburg: Futura.

Elbers, A. and Pelgrum, H., 2011. Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein. Rotterdam: SEV.
Stavenuiter, M. and van Dongen, M., 2008. Gemeenschappelijk wonen: een literatuurstudie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
van de Riet, W. (ed.), 2014. Quickscan Wooncoöperaties. Een verkenning naar een alternatief voor koop en huur in een veranderende woningmarkt. Den Haag / Rotterdam: Platform31.

Environment

 

Bleumink, H. and Neefjes, J., 2013. Nieuwe ‘Gemeene Bossen’ in Het Groene Woud. Gebiedsverkenning van wensen en mogelijkheden; Verkenning pilotgebied De Geelders. Utrecht: InnovatieNetwerk.

de Groot, C. and Jansen, P., 2013. Nieuwe malegenootschappen: van theorie richting praktijk / Deelproject 1: Zoektocht naar een geschikte locatie. Utrecht: InnovatieNetwerk.

Oldenburger, J. and Jansen, P., 2011. Nieuwe Malebossen. Concept voor een nieuwe financieringsvorm voor het beheer van bestaande bossen en de aanleg van nieuwe bossen. Utrecht: InnovatieNetwerk.

Related Links

 

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Search results on the websites of Aedes-Actiz, knowledge centre on housing and care; searched for topics: customer's initiatives, customer's participation, "local power", parents' initiatives, "private commissioning", well-being, practice [In Dutch; English summary available on website]

BewonersBedrijven

BewonersBedrijven are enterprises set up by, working for, and managed by local communities in The Netherlands in order to economically, physically, and socially improve their neighbourhood. BewonersBedrijven is an experiment initiated by the Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken (LSA; National Collaborative for Underpriviliged Neigbourhoods).

De Derde Fase: Uitdaging aan een generatie

Website of the Vereniging De Derde Fase (The Third Phase Association), an association that aims to create and maintain an atmosphere in and around the city of Zutphen, 'in which each and every one would be able to fulfill his or hers life course in a meaningful and free way' [In Dutch]

KEI-overzicht (collectief) particulier opdrachtgeverschap

Overview on the website of knowledge bank Platform 31 of building initiatives, commissioned by private parties or small collectivities [In Dutch]

De Onvoltooide Stad - 'Duurzaam Dromen'

YouTube-documentary, part of a series of YouTube-documentaries on De Onvoltooide Stad, an eco-village to be built by a collectivity of participants. This part (part 5) is about 'dreaming of sustainability' [In Dutch]

OOK-Kinderopvang

Webportal on parental participation day care [In Dutch]

Platform Zorgcooperatieve Ontwikkelingen Brabant

Website of the Platform Zorgcooperatieve Ontwikkelingen Brabant, a collaboration of the Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (Cooperative union Region Eindhoven; SRE), the Province of Noord-Brabant, and six managers of care cooperatives located in small towns [In Dutch; English summary available on website]

Servicepunt 'Anders Wonen, Anders leven'

Webportal on website of Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling (Workshop for Sustainable Development) with information on alternative ways of housing [In Dutch]

Sociale Vraagstukken

On this website, which is a joint initiative of several organizations researching societal issues, researchers and experts publish and debate on societal issues on the basis of data and empirical research [In Dutch]

Transition Towns Nederland

Website of Transition Towns Nederland, a network of groups of citizens, working on ways to make their lives less dependent on oil, making their lives more sustainable and social [In Dutch]

Voedlink

Webpage on the website of the Netwerk voor Dromers, Denkers, Durvers en Doeners (Network for Dreamers, Thinkers, Those Who Dare, and Those Who Act) on the initiative of Roodkapje, a combination of a food cooperative, a location for reading books and watching movies, a meeting location, and a tearoom [In Dutch]

Zorgcoöperatie "De grote akker"

Webpage on the website of Het platform gehandicaptenbeleid Voorschoten (Platform for policy on the handicapped), containing background information for the start meeting of the care coöperative "De grote akker" in Voorschoten (March 26, 2013) [In Dutch]

 

PDF-version available Availability via libraries (WorldCat) Online publication